Certificaat TV 19028

Certificaat van bekwaamheid inzake vloeibare brandstof

De erkenning als technicus vloeibare brandstof wordt verleend met toepassing van artikel 32, §2, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL). 

Dit certificaat wordt uitgereikt onder het toezicht van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), afdeling Milieuvergunningen, door een erkend opleidingscentrum als vermeld in artikel 6, 4°, b).